Üyelik, Kullanım ve İptal Koşulları

WORKINLOBBY ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE 1 - TARAFLAR:

 

1.1 - WORKINLOBBY INC.

 

(İşbu Sözleşme’de kısaca “WORKINLOBBY” olarak anılacaktır)

 

1.2 - ÜYE

İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle WORKINLOBBY üyesi olma talebinde bulunan Üye, işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında WORKINLOBBY tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak WORKINLOBBY’ye vermeyi kabul etmektedir. Üye, üyelik sırasında WORKINLOBBY’ye bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

 

Üye, iş bu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin WORKINLOBBY tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri WORKINLOBBY’ye derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde WORKINLOBBY’ye herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 2 -ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak WORKINLOBBY’dir.

 

i. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler üye olabilir. WORKINLOBBY’nin bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

 

ii. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler WORKINLOBBY’ye üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir).

 

iii. 16 yaşından küçük kişiler WORKINLOBBY 'ye üye olarak kabul edilmeyecektir. Üye’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde WORKINLOBBY üyeliği derhal fesih hakkını haizdir.

 

iv. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, WORKINLOBBY İş ortakları i içerisindeki tüm kurallara uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. WORKINLOBBY tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

 

2.2- Üye, WORKINLOBBY üyeliğini yalnızca online olarak WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden başlatabilecektir. İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen WORKINLOBBY web sitesi üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında Üye tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek e-posta aracılığı ile sağlanacaktır. Üyelik talebinde bulunan kişi WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden üyelik ve ödeme tipini seçecek ve ilgili web adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

 

2.3-Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, WORKINLOBBY'den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.4- WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan Üye; bu Üyelik Koşulları’nı kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

 

MADDE 3- ÜYELİK VE ÖDEME TİPLERİ

3.1. WORKINLOBBY, kurumsal üyeliklerdeki tüm şartları birbirinden farklı biçimde esnetebilir,  fiyatlandırabilir ve iptal koşullarını değiştirebilir.

 

3.2. Üye’nin mevcut durumda seçebileceği üyelik tipleri WORKINLOBBY İnternet Sitesinde belirtilmiş olup; WORKINLOBBY işbu üyelik ve ödeme tiplerini değiştirmek hususunda münhasıran yetkilidir. WORKINLOBBY tarafından Üye’lerin kullanabilecekleri üye iş ortakları bazında farklılaşan üyelik tipleri ve ayrıca kampanya kapsamında farkı üyelikler ya da paketler sunabilir. Her bir üyelik tipi için de ayrı ayrı geçerli olacak şekilde Üye’ye aylık ödeme yapabileceği veya uzun vadeli peşin ödeme yapabileceği ödeme tipleri sunabilir. WORKINLOBBY tarafından sunulan her üyelik, kampanya ürünleri ve ödeme tipi de belirsiz süreli sözleşme hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanun uyarınca üye tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik Koşulları yürürlükte olacaktır.

 

i. Aylık Ödemeli Üyelik tiplerinde; WORKINLOBBY İnternet Sitesinde yer alan Aylık Üyelik Bedeli, Üye tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece her ay düzenli olarak Üye’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus WORKINLOBBY’nin belirleyeceği ve Üye’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden Üye’ye bildirilecektir.

 

ii. Uzun Vadeli Ödemeli Üyelik tipinde; üyelik esnasında 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık ya da 1 (bir) yıllık kullanım bedelinin peşin ödenmesi ve 3 (üç) ay, 6 (altı) ay ya da 1 (bir) yıl boyunca üyeliğin sürdürülmesinin taahhüt edilmesi şartıyla, WORKINLOBBY tarafından, Üye’ye indirim sağlanabilir ve bu indirimli tutar Üye’nin kredi kartından tahsil edilir. Üye tarafından işbu Sözleşme’de belirtildiği şekilde üyelik iptali talep edilmediği sürece 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık ya da 1 (bir) yıllık dönem sonunda üyelik belirsiz süreli üyeliğe dönüşecektir.

 

iii. Kampanya ürünlerinde farklı süreye ait üyelik tipinin ya da paket ürününün bedeli WORKINLOBBY tarafından, Üye’nin kredi kartından tahsil edilir. Kampanya ürününe ait tüm bilgiler ve kullanım şartları başta WORKINLOBBY web sitesi olmak üzere Üye’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden Üye’ye bildirilecektir.

 

3.2 ÜYE tarafından seçilen üyelik tipine ve pakete göre hesaplanan üyelik bedeli üyelik sırasında WORKINLOBBY İnternet Sitesinde üyeye belirtilmiş olup Üye, kendisine bildirilen işbu bedeli ödemek zorundadır.

 

3.3. Üye, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini bilmektedir. Üye; ödeme esnasında WORKINLOBBY sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. Üyelik tipleri, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli WORKINLOBBY tarafından belirlenir. WORKINLOBBY işbu üyelik tiplerini, üyenin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. Üye, üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.5. İlgili hizmet sağlayıcıda verilen standart hizmetlerin (her iş ortağı  web sitesinde bulunan kendi alanında açıklama kısmında belirtmektedir) kullanımı dışında WORKINLOBBY ya da iş ortakları tarafından sunulan diğer tüm ürün ve hizmetler ücretli olarak verilecektir.

 

WORKINLOBBY’nin işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler WORKINLOBBY’nin belirleyeceği ve Üye’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden Üye’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle WORKINLOBBY tarafından ücretli ürün ve hizmetlerin Üye’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, iş ortağına göre farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.

 

MADDE 4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 WORKINLOBBY’nin Hak ve Yükümlülükleri

a. Ekstra ücrete tabi olan ürün ve hizmetleri iş ortakları kendileri için ayrı ayrı belirler. Söz konusu hususlar ilgili iş ortağının WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da iş ortağının kendi internet sitesinde belirtilir. Üye bu hususlara ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve WORKINLOBBY’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

b. İş ortakları; gerekli gördükleri takdirde Üye’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, çalışma alanları içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir.

 

c. WORKINLOBBY; iş ortağı tesisleri içinde aktiviteler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında  organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir.

 

d. WORKINLOBBY bünyesinde yer alan iş ortaklarındaki tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve  yeterliliği ilgili iş ortağının takdirindedir.

 

e. WORKINLOBBY; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik Koşullarını feshetme hakkına sahiptir.

 

f. WORKINLOBBY, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde iş ortaklarının açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar WORKINLOBBY‘yi geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir.

 

g. İş ortakları; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerini de içerecek şekilde çalışma alanlarının açılış ve kapanış saatlerinde tek taraflı olarak değişiklikler, kısaltmalar yapabilir. İş ortaklarının en güncel açılış kapanış saatleri bilgisi ilgili iş ortağının WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da iş ortağının kendi internet sitesinde belirtilir. Üye, ilgili iş ortağının güncel ve geçerli açılış kapanış saatlerine ilişkin son bilgilerden haberdar olmak ve ilgili son bilgilere göre hareket etmek konusunda sorumludur ve WORKINLOBBY’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

h. WORKINLOBBY isimleri, iletişim bilgileri ve detaylı açıklamaları WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde verilen iş ortakları listesine ekleme ve çıkarma yapmakta serbesttir. İşbu sözleşmede belirtilen hususlar an itibariyle WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde belirtilen iş ortakları için geçerlidir.

 

i. WORKINLOBBY İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı WORKINLOBBY mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

j. WORKINLOBBY tarafından WORKINLOBBY İnternet Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

k. WORKINLOBBY kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, iş ortaklarının üyeyi ziyaretlerinde tanıyabilmesi için profil bilgilerini iş ortaklarıyla paylaşabilir. WORKINLOBBY, üyenin WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

l. WORKINLOBBY, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya WORKINLOBBY’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) WORKINLOBBY ve WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

m. WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye WORKINLOBBY İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

n. WORKINLOBBY, WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

o. WORKINLOBBY, üyelik koşullarının koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

p. Taraflar, WORKINLOBBY’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil KOŞULLARI teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

r. WORKINLOBBY, iş bu üyelik koşulları uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik koşullarını onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 

4.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri:

Üye, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

 

a. Üye, WORKINLOBBY bünyesinde yer alan iş ortaklarından; WORKINLOBBY ve ilgili iş ortağı tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile iş ortağı tarafından belirlenecek ve WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde yer alan açıklama sayfasında ya da iş ortağının kendi internet sitesinde duyurulacak saatler içinde faydalanabilecektir.

 

b. Verilen hizmetler kullanılacak iş ortağına göre farklılık gösterebilir. Üye, seçmiş olduğu iş ortağının verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında çalışma alanından faydalanabilecek, dahil olduğu işletmenin açılış kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır. Üye hizmetinden memnun kalmadığı iş ortağında çalışmak ya da toplantı yapmak zorunda olmadığından, ilgili memnuniyetsizlik neticesinde iş ortağı ile ilgili puanlama ve yorumlama yapabilir, tekrar rezervasyon oluşmaması için iş ortağını bloklayabilir. Aynı koşul karşılıklı olarak iş ortağı tarafından da yapılabilir.

 

c. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü WORKINLOBBY’nin ve/veya iş ortağının cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye; bu hususta WORKINLOBBY ve/veya iş ortağı ve/veya çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 

d. Üye; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında WORKINLOBBY tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, evrak vb. hususları derhal temin ederek WORKINLOBBY’ye ibraz edecektir.

 

e. Üye, üyeliğin başlaması ve kampanya ürünlerinin satın alınması için gerekli tüm bedelleri ve Üyelik Bedeli’ni süresinde ödemekle yükümlüdür.

 

f. Üye; kullanmakta olduğu iş ortağı alanının ve bu iş ortağının alışveriş merkezi içinde yer alması halinde söz konusu alışveriş merkezinin şartlarına, kurallarına, yönetmeliklerine uygun davranacak, gerek alışveriş merkezi içinde, gerekse alan içerisinde taşkın hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara ve alışveriş merkezi içerisinde yer alan diğer işletme ve şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü üye’ye ait olup; bu durumda WORKINLOBBY’nin üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır.

 

g. Üye; kendisine verilen WORKINLOBBY üyeliğini, veya kendisine sunulan diğer avantajlı kullanım imkanlarını muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde WORKINLOBBY’nin üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda Üye, işbu maddede belirtilen her türlü ekipmanı WORKINLOBBY’ye aynen iade edecektir.

 

h. Üye; WORKINLOBBY bünyesinde yer alan iş ortaklarındaki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk üye’ye ait olup; üye, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle WORKINLOBBY’ye, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

i. Üye, iş ortaklarının özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. Üye’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından WORKINLOBBY ve/veya iş ortağı sorumlu tutulamaz.

 

j. Üye, iş ortakları alanlarına hiçbir suretle 16 (onaltı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. WORKINLOBBY iş ortağı personelinin üye’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

k. Üye, üyeliğini, satın aldığı kampanya ürünlerini veya üyelikten doğan kullanım da dahil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

 

l. Üye, iş ortaklarından alacağı özel ve ek hizmetlere ilişkin ücretleri iş ortağının belirleyeceği şekilde iş ortağına ödeyeceğini, bu alınan ek hizmetlere ilişkin WORKINLOBBY’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının iş ortağı olduğunu ve bu nedenlerle WORKINLOBBY’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

m. Üye, WORKINLOBBY İnternet Sitesi’ne verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, WORKINLOBBY’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

n. ÜYE, WORKINLOBBY tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından WORKINLOBBY’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, WORKINLOBBY’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

o. Üye WORKINLOBBY İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

p. Üye, WORKINLOBBY İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

r. Üye’nin WORKINLOBBY aktivitelerine ve faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı WORKINLOBBY ya da herhangi bir iş ortağı sorumlu tutulamaz.

 

s. Üye, iş ortaklarına ait alanı kullanırken ve/veya alanda kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden WORKINLOBBY’nin ya da ilgili iş ortağının, WORKINLOBBY’nin ya da ilgili iş ortağının çalışanlarının veya WORKINLOBBY’nin ya da ilgili iş ortağının yönetici veya ortaklarının hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, WORKINLOBBY’nin ya da ilgili iş ortağının ve/veya yönetici ve çalışanlarını bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

• Üye, toplantı ve çalışma alan kullanımı esnasında gecikme yaşayabileceğini, ilgili iş ortağının alanı içerisinde yoğunluk olabileceğini, WORKINLOBBY’nin ya da ilgili iş ortağının bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

• Üye kullandığı iş ortağının içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

• Üye’nin ilgili iş ortağının alanında yer alan teçhizatların kullanımı tamamen kendi sorumluluğu altındadır. Üye her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde WORKINLOBBY’nin ya da ilgili iş ortağının ortak ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE-5 ÜYELİĞİN DONDURULMASI

5.1- Üyelik Dondurma işlemi ücrete tabi olabilir; Üye, üyeliğin dondurulduğu her ay için WORKINLOBBY tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek, ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini ödemekle yükümlüdür. WORKINLOBBY’nin işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, WORKINLOBBY’nin belirleyeceği ve Üye’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.

 

5.2- Üyelik Dondurma İşlemi, 12 (oniki) aylık üyelik süresi içerisinde ilk ayı ücretsiz ve daha sonra WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nde ilan edilen aylık ücret üzerinden WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir.

 

5.3- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin WORKINLOBBY tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

 

5.4- WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden Üyelik Dondurma talebinin WORKINLOBBY’ye ulaştırılması ile birlikte, sistem tarafından Üyelik Dondurma Ücreti seçilen dönem için hesaplanır ve Üye tarafından ödeme yapılır. Üyelik, bu ödemenin gerçekleşmiş olması ön şartı ile Üyelik Dondurma talebinin WORKINLOBBY’e ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile WORKINLOBBY tarafından dondurulur. Üyelik Dondurma talebinde bulunan Üye’nin, uzun vadeli üyeliğin sürdürülmesi taahhüdü vererek Uzun Vadeli Ödemeli Üyelik kapsamına girmiş olması halinde, Üye’nin taahhüt süresi Üyelik Dondurma Süresi kadar uzatılır.

 

5.5- Üyeliğin dondurulması halinde Üye, Üyelik Dondurma süresi boyunca, WORKINLOBBY hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır. Buna karşılık WORKINLOBBY tarafından da, üyeliğin dondurulduğu süre boyunca aylık üyelik ücretine ilişkin tahsilat ve faturalandırma yapılmayacaktır.

 

5.6- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden Üye, WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden üye girişi yapmak ve içinde bulunulan ay için kullanım bedelini ödemek suretiyle dondurulan üyeliğini aktif hale getirebilecektir.

 

5.7- Üye tarafından talep edilen üyelik dondurma süresinin sona ermesi, Üye tarafından usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve Üye herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut üyelik ücreti üzerinden faturalandırılacaktır.

 

MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli üyelik koşulları üye tarafından WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup; niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

 

6.1. ÜYE TARAFINDAN

6.1.1. ÜYE, sebep belirtmeksizin kendi isteği ile üyeliğini sona erdirebilecek olup, üyeliğini iptal ettirmek isteyen Üye, WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden, üyelik iptal talebini WORKINLOBBY’ye iletecektir.

 

İade Edilecek Bedelin Hesaplanması

 

i. Üye, üyelik başlangıç tarihinden ya da kampanya ürünü alımı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma ve üyeliğini ya da kampanya ürününü iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ya da kampanya ürününün ücreti 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın Üye’ye iade edilecektir.

 

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin pakete giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili pakete giriş yapması ya da kampanya ürününü kullanması ile birlikte ÜYE cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

ii. Yukarıdaki maddeler dışında kalan her türlü üyelik iptallerinde, ÜYE tarafından üyelik iptalinin WORKINLOBBY İnternet Sitesi’nden talep edilmesini takiben iptal ve iade prosedürü 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.

 

iv. Üye’nin 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık ya da 1 (bir) yıllık üyelik taahhüdü dahilinde, 3 (üç) aylık,  6 (altı) aylık ya da yıllık ödemeli üye olduktan sonra üyeliğini sona erme süresinden önce iptal etmek istemesi halinde, üyelik iptali yasal süresi içerisinde hüküm ifade edecek ve bu tarih itibariyle WORKINLOBBY tarafından üyelik iptali gerçekleştirilecektir. 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık ya da yıllık ödemeli üyeliklerdeki söz konusu taahhüdün yerine getirilmemiş olması nedeniyle Üye’ye iade edilecek bedel, üyelik başlangıcında ödenen toplam üyelik bedelinden Kullanım Bedeli’nin düşülmesi sonucunda hesaplanacak ve WORKINLOBBY tarafından hesaplanan bu tutar üyelik iptal talebinin hüküm ifade etmesinin akabinde 15 (onbeş) gün içerisinde Üye’ye iade edilecektir. Kullanım bedeli, üyelik iptalinin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen ayların tamamı için İş ortağının indirimsiz aylık üyelik bedeli toplamıdır. WORKINLOBBY tarafından yapılan hesaplama sonrası Üye’ye iade edilecek hiçbir bedelin bulunmaması halinde iptal işlemi üyelik bitiş tarihi itibarı ile gerçekleştirilir.

 

6.1.2. WORKINLOBBY tarafından yapılan tüm iadeler Üye’nin üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına yapılacaktır. ÜYE, iade işleminin başkaca bir kart ve/veya hesaba yapılmasına ilişkin yapılacak taleplerin WORKINLOBBY tarafından kabul edilemeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. WORKINLOBBY TARAFINDAN

6.2.1. WORKINLOBBY herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik ya da Kampanya Ürünü Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Üyelik Koşulları’nı feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

 

6.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

 

i. Aylık, 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık ya da yıllık üyelik ücretinin veya diğer bedellerin WORKINLOBBY’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, Kısıtlı Üye durumuna düşer. WORKINLOBBY tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.

 

ii. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde WORKINLOBBY tarafından ve iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; WORKINLOBBY tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin Üye tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. WORKINLOBBY’nin ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. Kısıtlı Üyelik boyunca geçen süre Üye tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. Üye tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, WORKINLOBBY’nin Üyelik Koşulları’nı fesih hakkının yanı sıra tüm talep ve yasal hakları saklıdır. Üye, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, WORKINLOBBY tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık/vekalet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7-ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

7.1- WORKINLOBBY'nin veya kullanım için seçilen iş ortağının çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve WORKINLOBBY'nin ya da iş ortağının kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında WORKINLOBBY ve/veya iş ortağı sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda WORKINLOBBY’nin belirleyeceği ve Üye’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

 

7.2- Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); WORKINLOBBY’nin defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil Koşulları niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.3- Üye e-posta adres değişikliğini WORKINLOBBY İnternet Sitesi üzerinden güncellemediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4- ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. WORKINLOBBY ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

 

7.5- WORKINLOBBY İnternet Sitesi yazılım ve tasarımı WORKINLOBBY’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

7.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. WORKINLOBBY bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

 

7.7- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Bakırköy) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili tayin edilmiştir.

 

7.8- Üye, işbu Üyelik Koşulları’ndan doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabilecektir.

 

Son güncelleme 22 Şubat 2023

Kubecompany.com'u kullanarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.Tamam